Đang tải... Vui lòng chờ...
Ban Điều hành

   Ngày 25-5-2014 Chủ tịch Hồi đồng Quản lý quỹ Hỗ trợ Bảo Tồn Di sản Văn hóa Việt Nam ban hành các quyết định số 01/QĐ-HĐQLQHTBTDSVHVN, số 02/QĐ-HĐQLQHTBTDSVHVN, số 03/QĐ-HĐQLQHTBTDSVHVN và số 04/QĐ-HĐQLQHTBTDSVHVN về việc bổ nhiệm ban điều hành Quỹ nhiệm kỳ I:

1. Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam

PGS.TS Đặng Văn Bài

2. Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam

  • Nhạc sĩ Hồ Hữu Thới
  • Bà Nguyễn Thị Tâm