Đang tải... Vui lòng chờ...


Ban Quản lý Vịnh Hạ Long

  • Đánh giá
  • Phí vận chuyển Tính phí khi thanh toán

Ban Quản lý vịnh Hạ Long 

Địa chỉ liên hệ:

Trụ sở: 166 Lê Thánh Tông, Tp Hạ Long, Quảng Ninh.

Điện thoại: 033.3824867                Fax:   033.3821307

Email: bqlvhl@quangninh.gov.vn

Email (Ban biên tập): banquanlyvinhhalong@hn.vnn.vn

Website: http://halongbay.com.vn

Giới thiệu chung:

Ngày thành lập: 9/12/1995 theo Quyết định số 2796QĐ/UB của UBND tỉnh Quảng Ninh.

- Chức năng: Là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Quảng Ninh, có chức năng giúp tỉnh quản lý nhà nước, bảo tồn và phát huy giá trị của Vịnh Hạ Long mà trọng tâm là khu vực Di sản thiên nhiên thế giới đã được UNESCO công nhận. Về chuyên môn, Ban quản lý Vịnh Hạ Long chịu sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch và Uỷ ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.
- Nhiệm vụ:

1. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng, thực hiện các cơ chế, chính sách, chương trình, giải pháp quản lý và phát huy giá trị Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long theo quy định của pháp luật.
2. Tổ chức nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học về các giá trị tự nhiên, và nhân văn của Vịnh Hạ Long.
3. Thực hiện đầu tư, tu bổ, tôn tạo các công trình phục vụ bảo tồn và phát huy giá trị Vịnh Hạ Long; cùng các ngành, địa phương có liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên Vịnh Hạ Long theo quy định.

4. Quản lý, giám sát các hoạt động kinh tế - xã hội trên Vịnh Hạ Long; Chủ trì cùng các ngành, địa phương có liên quan, kiểm tra, và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trên Vịnh Hạ Long.

5. Tổ chức tuyên truyền giới thiệu các giá trị Vịnh Hạ Long, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm cộng đồng tham gia bảo vệ và phát huy di sản Vịnh Hạ Long.

6. Tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, xử lý các sự cố xảy ra trên Vịnh Hạ Long.

7. Tổ chức bán vé và sử dụng phí tham quan Vịnh Hạ Long theo quy định của pháp luật. Tổ chức các dịch vụ phục vụ hoạt động kinh tế - xã hội trên Vịnh Hạ Long.

8. Tổ chức, quản lý các hoạt động thu gom, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường Vịnh Hạ Long.
9. Thực hiện đối ngoại, hợp tác trao đổi kinh nghiệm quản lý di sản, thu hút hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của các tổ chức quốc tế đối với công tác quản lý Di sản Vịnh Hạ Long.

10. Quản lý tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý.

11. Quản lý tài chính, tài sản theo quy định pháp luật.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Tổng số CBVC-LĐ: 378 người


Thêm vào danh sách ưa thích


Thuộc nhóm: