Đang tải... Vui lòng chờ...
Bảo vật quốc gia
Hệ thống Văn bản pháp quy và những đề xuất cho công tác bảo tồn, rùng tu ngôi chùa Việt trong giai đoạn hiện nay

Vấn đề bảo tồn và phát huy giá trị di tích đã và sẽ còn phải đặt ra cho các cấp, các ngành quản lý, cho các nhà khoa học và cho cả quần chúng nhân dân.

2 Bảo vật quốc gia tiêu biểu tại Việt Nam

Nhằm cung cấp thông tin cho độc giả, trong loạt bài tới đây, chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu về các hiện vật tiêu biểu đã được Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công nhận là bảo vật quốc gia.