Đang tải... Vui lòng chờ...
Sắp xếp theo:

Các dự án

Dự án: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể "Diều sáo" Việt Nam

Dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản phi vật thể "Diều sáo" Việt Nam với sự hợp tác của Trung tâm bảo tồn di sản văn hóa Diều sáo Việt Nam và hệ thống các câu lạc bộ diều sáo trong cả nước.

Dự án :Truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức

Truyền thông giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng và trách nhiệm xã hội của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trong hoạt động bảo tồn di sản văn hóa.