Đang tải... Vui lòng chờ...
Di sản văn hóa phi vật thể
Đình làng xứ Đoài

Xung quanh Thăng Long xưa có bốn trấn – Kinh Bắc, Hải Đông, Sơn Nam và Sơn Tây, làm phên dậu cho kinh đô. Sơn Tây - Xứ Đoài, lấy theo quẻ Đoài trong Kinh Dịch trỏ hướng Tây, thực ra là một địa vực rất rộng, bao gồm tỉnh Hà Tây cũ, tỉnh Phú Thọ và Vĩnh Yên.

Hát bội ở Bình Định

Hát Bội và nghệ thuật Tuồng đã có từ thời Trần (1226-1399), được tiếp tục lưu giữ và thịnh hành ở khu vực miền Trung đặc biệt là Bình Định.

Nghệ thuật bài chòi Bình Định

Nghệ thuật Bài Chòi là một thú vui nhẹ nhàng, tao nhã của người dân miền Trung Việt Nam nhân dịp đầu xuân.

Một số vấn đề đặt ra với lễ hội cổ truyền

Sự khác nhau về nhận thức và thái độ ứng xử đối với lễ hội cổ truyền hiện nay đang đặt ra nhiều vấn đề cho công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cần cùng với các nhà khoa học nghiên cứu nâng cao nhận thức của cộng đồng, hỗ trợ họ trong việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống và hạn chế những tiêu cực còn tồn tại trong lễ hội cổ truyền.

Biến đổi lễ hội ở đô thị - Quan sát từ Hà Nội

Bài viết xem xét biến đổi lễ hội ở Hà Nội hiện nay theo ba nhóm: Lễ hội dân gian vốn có của các làng nay đã lên thành phố; lễ hội mới do nhà nước tổ chức; lễ hội du nhập từ nước ngoài và khẳng định, quá trình biến đổi lễ hội ở Hà Nội phần nào cũng là quá trình biến đổi lễ hội ở Việt Nam.