Đang tải... Vui lòng chờ...
Hội đồng Quản lý

 

 1. Hội đồng quản lý Quỹ là cơ quan quản lý của Quỹ, nhân danh Quỹ đề quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Quỹ. Hội đồng quản lý Quỹ có từ 05 (năm) đến 07 (bảy) thành viên do các sáng lập viên đề cử, trường hợp không có đề cử của sáng lập viên thành lập Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ nhiệm kỳ trước bầu ra Hội đồng quả lý Quỹ nhiệm kỳ tiếp theo và được Bộ Nội vụ công nhận. Các thành viên Hội đồng quả lý Quỹ là công dân Việt Nam. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản lý Quỹ không quá 5 năm. Hội đồng quản lý Quỹ gồm: Chủ tịch, 02 (hai) Phó Chủ tịch và các ủy viên. Thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có quyền xin từ nhiệm vì lý do cá nhân hoặc có thể bị Hội đồng quản lý Quỹ bãi nhiệm trong trường hợp vi phạm Điều lệ Quỹ hoặc vi phạm phát luật.
 1. Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ và quyền hạn:
 • Quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch hoạt động hàng năm của Quỹ;
 • Quyết định các giải pháp phát triển Quỹ; thông qua hợp đồng vay, mua, bán tài sản có giá trị từ 200 (hai trăm) triệu đồng Việt Nam trở lên;
 • Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; quyết định thành lập Ban Kiểm soát Quỹ; quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc, Phó giám đốc Quỹ, người phụ trách kế toán của Quỹ và các chức danh quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ;
 • Quyết định mức lương, thưởng và lợi ích khác đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ, Giám đốc, Phó giám đốc Quỹ, người phụ trách kế toán của Quỹ và các chức danh quản lý khác quy định tại Điều lệ Quỹ và theo quy định của pháp luật;
 • Thông qua báo cáo tài chính hàng năm, phương án sử dụng tài sản, tài chính của Quỹ;
 • Quyết định cơ cấu tổ chức của Quỹ;
 • Quyết định thành lập, sáp nhập, giải thể các tổ chức trực thuộc theo quy định tại Nghị định số 30/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện và quy định của pháp luật;
 • Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Quỹ;
 • Quyết định giải thể hoặc đề xuất những thay đổi về Giấy phép thành lập và Điều lệ Quỹ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 • Trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày có Quyết định công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng quản lý Quỹ có trách nhiệm xây dựng, ban hành: Quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, các định mức chi tiêu của Quỹ; quy định công tác khen thưởng, kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Quỹ; quy định về thời gian làm việc, việc sử dụng lao động và sử dụng con dấu của Quỹ; quy định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, thành viên Hội đồng quản lý Quỹ; quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc Quỹ và Quy chế làm việc của Hội đồng quản lý Quỹ, Ban kiểm soát Quỹ;
 • Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Nghị định số 30/12/2012/NĐ- CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức, hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từ thiện, Điều lệ Quỹ và quy định của pháp luật.
 1. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ:
 • Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch Hồi đồng quản lý Quỹ triệu tập và chủ trì. Hội đồng quản lý Quỹ họp định kỳ 06 (sáu) tháng một lần, có thể họp bất thường khi có 2/3 (hai phần ba) số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ trở lên đề nghị. Cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ được coi là hợp lệ khi có từ 2/3 (hai phần ba) số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ trở lên tham gia;
 • Mỗi thành viên Hội đồng quản lý Quỹ có một phiếu biểu quyết. Trong trường hợp số thành viên có mặt tại cuộc họp không đầy đủ, người chủ trị cuộc họp Hội đồng quản lý Quỹ xin ý kiến bằng văn bản, ý kiến bằng văn bản của thành viên vắng mặt có giá trị như ý kiến của thành viên có mặt tại cuộc họp;
 • Các quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ được thông qua khi có ít nhất 1/2 (một phần hai) số thành viên Hội đồng quản lý Quỹ biểu quyết tán thành. Trường hợp số phiếu biểu quyết trong Hội đồng quản lý Quỹ bằng nhau thì quyết nghị theo bên có phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ;
 • Các cuộc họp của Hội đồng quản lý Quỹ phải được ghi trên biên bản, thông qua biên bản và ban hành nghị quyết;
 • Giấy mời họp và tài liệu có liên quan tới cuộc họp phải gửi cho các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ ít nhất trước 07 (bảy) ngày. Các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ không tham dự được phải báo cáo với Hội đồng quản lý Quỹ và gửi ý kiến cụ thể bằng văn bản cho Hội đồng quản lý Quỹ (qua văn phòng Quỹ).