Đang tải... Vui lòng chờ...
Nhiệm vụ của Quỹ di sản
 

1. Vận động quyên góp, tài trợ cho Quỹ; tiếp nhận tài sản do các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước tài trợ, hiến tặng hoặc bằng các hình thức khác theo tôn chỉ, mục đích của Quỹ và quy định của pháp luật;

2. Hỗ trợ cho các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc: Trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, nghiên cứu, sưu tầm, truyền dạy và quảng bá di sản văn hóa phi vật thể;

3. Tổ chức các hoạt động nhằm tuyên truyền mục đích, ý nghĩa của việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Đồng thời, tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của Quỹ trên các phương tiện thông tin đại chúng để khuyến khích toàn dân tham gia vào sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc;

4. Hỗ trợ và tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nhận thức, kiến thức và kỹ năng thực hành về bảo về di sản văn hóa dân tộc cho cộng đồng;

5. Định kỳ hàng năm vào dịp kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), phối hợp với các tổ chức liên quan hỗ trợ trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa;

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.