An toàn lao động là gì - an toàn lao động là giải pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm gây tổn thương đến thân thể, sức khỏe, bệnh tật, của người lao động.