0

Dự án: Bảo tồn khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều

 Dự án bảo tồn khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy khu di tích đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 307/QĐ-TTG ngày 07 tháng 02 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân huyện Đông Triều thực hiện Dự án bảo tồn, tôn tạo Đền Thái với tư cách Thái miếu thờ 8 vị Hoàng đế nhà Trần. Dự án có hai hợp phần gắn bó chặt chẽ, bổ trợ cho nhau là: xây mới đền thời các Vua Trần ở phía sau và bảo tồn tại chỗ di tích khảo cổ có lưu giữ dấu tích các lớp nền móng kiến trúc của Đền Thái xưa.

 

 Ngôi đền mới đã được khởi công xây dựng trên cơ sở huy động nguồn lực xã hội rất rộng lớn.

 

 

 

 

Ngôi đền mới đã được khởi công xây dựng

       

     Quỹ hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam, thực hiện chủ trương xã hội hóa hoạt động bảo tồn di tích theo hướng “Nhà nước và nhân dân cùng làm, Trung ương và địa phương cùng làm” để huy động thêm nguồn lực xã hội cho việc bảo tồn tại các dấu tích khảo cổ học liên quan tới đền Thái ở Đông Triều với các giải pháp khoa học như sau:

 

   -  Lấp cát bảo tồn tại dấu tích kiến trúc (đã được thực hiện).

 

   - Trên cơ sở dữ liệu khoa học, phục chế trên bề mặt các dấu tích kiến trúc đã được phát lộ để cho cộng đồng hiểu rõ giá trị di tích đang được bảo tồn trong lòng đất.

 

   -  Sử dụng công cụ truyền thông đa phương tiện để phục dựng lại hình ảnh các giai đoạn phát triển kiến trúc của đền Thái. Ví dụ được thể hiện dưới dạng màn hình tương tác ảo để cung cấp thông tin đa dạng và chi tiết về di tích cho công chúng và nhiều hình thức truyền thông khác.

 

   - Nghiên cứu phục hồi di sản văn hóa phi vật thể gắn với đền Thái xưa (đặc biệt là nghi lễ thờ cúng và lễ hội) để tạo nên sức hấp dẫn và sức sống mới cho khu di tích.

    -  Dự án đặt mục tiêu tạo ra sự hoàn chỉnh về mặt không gian văn hóa cho hai hạng mục  công trình là ngôi đền mới được xây dựng và dấu tích kiến trúc khảo cổ đã được bảo tồn, tôn tạo để cung cấp cho cộng đồng một thiết chế văn hóa và một sản phẩm du lịch - văn hóa có sức hấp dẫn.

 

   Cộng đồng là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời, cộng đồng cũng luôn có tấm lòng và tình yêu với di sản văn hóa, họ luôn sẵn sàng chia sẻ trí tuệ, nguồn nhân lực và tài chính cho sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, cộng đồng cũng rất cần có một tổ chức có tâm huyết, có ý tưởng sáng tạo để gợi mở và khơi dậy tiềm năng và nhiệt huyết còn tiềm ẩn trong cộng đồng. Với tinh thần đó, Quỹ Hỗ trợ bảo tồn di sản văn hóa Việt Nam mong muốn được trở thành nhịp cầu văn hóa kết nối di sản với các cộng đồng ở nơi có di sản văn hóa để huy động và phát huy có hiệu qủa các nguồn lực xã hôi cho sự nghiệp bảo tồn di sản văn hóa.


Dự án: Bảo tồn khu di tích lịch sử nhà Trần ở Đông Triều
5 (0) votes
This entry was posted in Bookmark the permalink.

Tin cùng chuyên mục: